top of page
Search

אין צייר כאלהינו

ברוך השם

בגין דקב"ה

אתרעי בהו באינון אומנין

ובעא לאפקא מהימנותא דלהון

קמי כלא

זהר פקודי רכא א

הפסוק

חנה אמו של שמואל הנביא

נושאת תפילת הודיה

להשם יתברך

על שזכתה ללדת בן

לאחר עקרות ממושכה

אומרת חנה הפסוק

"אין קדוש כיהוה כי אין בלתך

ואין צור כאלהינו"

שמואל א פרק ב פסוק ב

הגמרא

שואלת - מאי אין צור כאלהינו

ומשיבה - אין צייר כאלהינו

ושואלת - מאי אין בלתך

ומשיבה - שמבלה כלים שברא

ואין מעשי ידיו מבלים אותו

צייר

בשר ודם

צר צורה על גבי הכותל

ואינו יכול להטיל בה

רוח ונשמה קרבים ובני מעים

והקדוש ברוך הוא אינו כן

צר צורה בתוך צורה

ומטיל בה רוח ונשמה

קרבים ובני מעים

לחיים כרצונו

מתנת חינם בעולמו

ולכן מוצאת הגמרא

להרחיב ולהאיר בהתפעלות

הצור אלהינו

צייר הוא אלהינו

אלהינו הוא הצייר

מלך העולם יוצר האדם

משמח חתן עם הכלה

צייר ממציא החיים

המעניק מתנת חיים

האחד היחיד והמיוחד

מקדש החיים

שהחיים שלו

אלהינו הצייר

יצר את האדם בצלמו

בצלם דמות תבניתו

והתקין לו ממנו

בנין עדי עד לכבודו

מכאן להבין ולדעת כי

כל מעשה ומעשה

האלהים מלך העולם

לא נבדל ממנו

הסתרה

יש המתגאה מסדור ידיו

מתפעל מכח יצירותיו

נבדל מאלהיו

היוצר בהכנעה ובדעת

מודה לקדוש ברוך הוא

על מתנת החיים

שברא אותו להיות אומן

בתודה מקדש שם שמים

בתודה מתברכת היצירה

תודה במכחול

ממליכה הכל יכול

בתודה טרם פעולה

נמשכת העובדה

והייתם לי קדשים

כי קדוש אני יהוה

ואבדל אתכם מן העמים

להיות לי

ויקרא קדושים פרק כ פסוק כו

זהר פקודי

הקדוש ברוך הוא

חפץ ומתגלה באומנים וביצירתם

מעשה האומן

מחזק האמונה לעיני כל

זהר תזריע

בשעה שהאומן יוצר

יוכל להוציא דיבור בפיו

ויקדיש כל פרט לתכלית

כך תשרה קדושה על ידיו

וימשיך ברכה ליצירתו

שמות כו פסוק א

הכרבים היו מצוירין באריגה

בשני כותלים

פרצוף אחד מכאן

ופרצוף אחד מכאן

ארי מצד זה

ונשר מצד זה

חכמה זאת באומנות

נקראת "מעשה חושב"

מעשה אחד מוליד שני ציורים שונים

היצירות מתגלות באחת משני צידי הכותל

בצלאל

מגלה את ציור אלהינו זה

שמו גורם אומנותו

בתפקיד המקבל מהאל

צל הוא תולדה מדויקת

של אור המוטל על גוף במרחב

צל - הם יצירות האומן

אל - הוא האור המחיה אומן

אלי מציף הכלי

צל מדויק מקימי

האור שימש בכלי

ירדה לארץ חכמתי

ציור יוצר צורי

ציור גימ' 306 אשה. דבש. רימון.

ואיהו

עביד חושבנא דמהימנותא

בעל כרחיה

וסליק מהימנותא דלהון

לגבי כלא


bottom of page