top of page
Search

השתחוו ליהוה בהדרת קדש

ברוך השם

תנו רבנן - מסכת מגילה דף כב עמוד ב

קידה - על אפים שנאמר

ותקד בת שבע אפים ארץ

כריעה - על ברכים וכן הוא אומר

מכרוע על ברכיו

השתחואה - זו פישוט ידים ורגלים שנאמר

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך

להשתחות לך ארצה

הפסוק

הבו ליהוה כבוד שמו

השתחוו ליהוה בהדרת קדש - תהלים כט פסוק ב'

ראשי תיבות הפסוק

הנקרא מהסוף להתחלה

קדש בהדרת ליהוה השתחוו

קידה

ותבא בת שבע אל המלך החדרה והמלך זקן מאד

ותקד בת שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה לך - מלכים א' פרק א' פסוק טז'

חייה וחיי בנה שלמה בסכנה. אדניהו המליך עצמו.

המלך שמע את נתן הנביא ובקש

קראו לי לבת שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך

המלך דוד נשבע שנית כבעבר כי שלמה ימלוך אחריו

ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך

ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם

כריעה

ויהי ככלות שלמה להתפלל אל יהוה

את כל התפלה והתחנה הזאת

קם מלפני מזבח יהוה מכרע על ברכיו

וכפיו פרשות השמים - מלכים א פרק ח פסוק נד

השתחואה

ויספר אל אביו ואל אחיו

ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה

ויקנאו בו אחיו

ואביו שמר את הדבר - בראשלת לז פסוקים י יא.

הנותן והמקבל מחוברים ואוחזים משני צדי המילה

הנותן מ קדש

ממשיך בהדרת

המקבל ליהוה

ומשלים השתחוו

המילה קדש

בתנועה בשינוי מאש למים

בהשפעת הרוח

מהוה העלים החיצוניים בשושנה

האות הראשונה קדש נכללת באור


bottom of page