top of page
Search

הבדלה

ליהודים היתה

אורה ושמחה וששון ויקר

כן תהיה לנו.

אורה זו תורה. ששון אלו תפלין

אנו מסיימים סעודה שלישית

מזמור לדוד

בני היכלה

שיר השירים

ליקוטי מוהרן טועמים מהלחם

מעט יין מעט דג

זכות רבי שמעון

הבעל שם טוב הקדוש

ורבי נחמן בן פייגא גבינה עם עגבניות

בשמן זית חדש לקראת חנוכה

שקניתי מהדרוזי בינוח

ברכת המזון

ערבית והבדלה

אחד מבני הבית קוטף ענף הדסים מהגינה שבכניסה ומניחו מימין

נר שעוה שעשה ונטף ממתין משמאל

בתווך הגביע ולידו בקבוק מיץ ענבים

הנה אל ישועתי

אבטח ולא אפחד

כי עזי וזמרת יה יי'

ויהי לי לישועה ושאבתם מים בששון

ממעיני הישועה

ליי' הישועה

על עמך ברכתך סלה המבדיל בין קדש לחול

בין אור לחשך

בין ישראל לעמים

בין יום השביעי לששת ימי המעשה

משליך ההדסים

מתיישב שותה ומודה

ועוד לגימה ומודה

ואחרונה ומודה

שופך ומכבה מתיישב

ומתפעל ויתן לך

יי' יברך את עמו בשלום עוצם עיניים ומתחיל לשיר

על בית זה ויושביהו

ומברך את כלם

אחד אחד בשם

וממשיך לשיר אליהו הנביא

ואם יש שמחה לברכה מיוחדת

מזל טוב מזל טוב

לשם טוב וענהאל שיח'

הב דע לה

להמשיך ברכה

ששון זו מילה

בציור מתואר מגדל

ודגלו עלי אהבה

ששון

מילה של אמת

מכח התפלין

מכיל מריח בשמים

להחיות הנשמה היתירה

המילה ליהודים

חובקת יהודי

בין למד ומם סופית

למד = דע

מסתיימת בטיפת יקר התפלין

ימין יהוה עושה חיל

מים חסד יורדים ומשקים מדרום

מם סופית מתוך המם הפתוחה

היא בסיס האש = אשה אשר בהר השמחה

משמאל עולה מאירה מצפון יוצא מעיין הנובע

אורה ושמחה זו תורה נשפך סובב יהודי

יהודי Pure Gold

וכשיביא הי למקומה בתוך ד

יקרא יהוה

יסוד הרוח קו האמצע

מחבר שני הפכים

ושאבתם מים בששון

ממעייני הישועה

ליהודים היתה אורה ושמחה

כן תהיה לנו

היתה ותהיה אותיות זהות

לומר

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

עבר הוה עתיד

אין מוקדם ומאוחר בתורה

בחללים שבין אותיות היתה או תהיה

מתגלות אותיות מורי = רומי


bottom of page