top of page
Search

תפילת שמונה עשרה / Sold

ברוך השם

הלימוד

טוב להודות ליהוה

ולזמר לשמך עליון

להגיד בבקר חסדך

ואמונתך בלילות

צדיק כתמר יפרח

כארז בלבנון ישגה

להגיד כי ישר יהוה

צורי ולא עולתה בו מתוך תהלים צב

כל ענין יהודי

נבחן אישית

בסולם אישי

פנימה בלב

האמונה בקדוש ברוך הוא

גודל האמונה ודרך ביטויה

הם השורש המנחה

בכל נושא בחיים

בכל פרט ופרט

ובכל רגע ממש

התבוננות עושה היחיד לבדו

הזולת אינו יכול לעזור כאן

זהו מעשה לבד נוכח השם

להסביר ולישב עקמומיות הלב

השם יתברך

לעולם לא בא בטרוניה

ומניח לי לקבוע יעדים

דרכי פעולה אפשריות

וקבלת החלטות

מנקודה זו מתחיל המבחן האמיתי

האם אעמוד במילה הטובה שלי

האם חקוק לי בלב ישרות לכתחילה

ואיך אתרץ ואשכנע עצמי

לשינויים כדאיים בשעת הצורך

מסופר על אביו של רבי דוד מלעלוב

שעמד למכור סחורתו

וקבע לעצמו מחיר 15 מטבעות

הנה הגיע קונה הציע לשלם 13 מטבעות

לא הסכימו והקונה הלך לו

עמד המוכר וחשב בליבו

הרי גם 13 מטבעות הם רווח

ואז חקק בליבו למכור ב 13

הקונה חזר ואמר

שחכך בדעתו והדבר חשוב לו מאד

והוא מוכן לשלם 15 כנדרש בתחילה

השיב אביו של רבי דוד

אני כבר חקקתי בליבי 13 מטבעות

ולא אוכל לקחת ממך יותר מכך

הסיפור מלמד אותנו

שכל ענין ישרות הלב

נוכח השם ונוכח הזולת

מתחיל ותלוי בנו בלבד

הקונה הכין את כספו

ולאביו של רבי דוד לא נותר אלא

להושיט ידו ולקבל המטבעות

אלא שירא שמים גדול היה

וידע שהשם יתברך נמצא בליבו

והיה שותף לחקיקת המחיר המוזל

דחה ההצעה וקבל 13 מטבעות בלבד

הקדוש ברוך הוא

לא היה בא בטרוניה עם החסיד

והיה מקבל הסבריו בנוסח

הקונה בחר ורצה לשלם

או לא עמדתי בפיתוי

עצם העובדה

שחקק בליבו ועמד בכך

קרבה אותו אל השם

והוסיפה לו שמחה

ביודעו שהשם יתברך

אוהב את הישרות המופלאה


bottom of page