top of page
Search

שמע ישראל

ברוך השם

"Shema Israel"

Framed

הלימוד

יהודי

משים יד ימין על העינים

ואומר שמע ישראל

מכוון הפירוש

כי ה' שהוא אלוהינו

הוא ה' אחד יחיד ומיוחד

בשמים ובארץ

שוהין קצת ואומרים בלחש

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

קודם קריאת שמע שחרית

נוטל הציצית בידיו

נותנן על העינים

ונושקן היצירה

כמבט ומראה

השקיפה ממעון קדשך

מן השמים

מבקש

יהודי את יהוה

עזור לי להביא

היוד למקומה

עזור לי

להכניס אותך לתוכי

להיות שמך בי כמוך

חבר אותי אליך

כאן על האדמה

שנתת לי

הצדיק שיח'

סיפר בילדותו

ראיתי מחזה

אותיות שמע

פרושות לפניך

בנויות על האדמה

קורא מילה

וזאת נדלקת בהולה

מאירה ביתה

בהעלותך

ברקים יוצאים

נאכלה הגבורה

רחמים שנו אמת

ביום ההוא

חברו שמים וארץ

הונף דגל המלך

המולה

ביצירה

שלשת הפרשיות

מצוירות מילה במילה

פרשת ציצית

כאמפי מדורג למשעי

עד תיבת אמת

משתקפת במים שקטים

פרשת והיה אם שמע

פרושה מימין עד האופק הרחוק

פרשת ואהבת

על הרכס

משמאל לעמוד האש

המואר באור הפרשיות

ושב להאירן

.

קבר רחל אמנו

נמצא עיקר מעיד לפניך

השקיפה

ממעון קדשך מן השמים

וברך את עמך את ישראל

הציווי ואהבת

הוא המשך

הדיבור הראשון בעשרת הדברות

אנכי יהוה אלהיך

אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

ואהבת את יהוה אלהיך

לומר שבורא עולם מבקש

שכל מעשינו יהיו אהבה = אחד = 13 הם

מעשה התכלית בשלימות ו

הכתוב משתמש

במילה את

הוראתה עם

לומר שבכל מעשינו

הנכון לחשוב לדבר ולעשות עם השם

בכלים שנתן לנו ובאורות שהוא מחיה אותנו תמיד

נדע שאנכי מחיה אותנו באהבה

ומצפה למודעות נוסח הכרת הטוב

הודיה מתוך שמחה עצומה

וגם עבודת עבד שלמה

מתוך בחירה

ואהבת = וזאת

אהבת = זאת

קול צום ממון

בכל לבבך בכל נפשך והבכל מאדך


bottom of page