top of page
Search

שלש אבנים / Sold

ברוך השם

הלימוד

המשנה

בספר יצירה אומרת

שלש אבנים

בונות ששה בתים

המילים הם הבתים

האותיות הן האבנים

לפיכך

כל בית

שיש בו

שלש אבנים

בונה שש מילים

וסימן

כל אחת מהאבנים

נמצאת בראש מילה

פעמיים

הדוגמא שביצירה

לחם

לחם למח

חמל חלם

מלח מחל

דוגמא שניה

רחם

רחם רמח

חמר חרם

מרח מחר

דוגמא שלישית

שיר

שרי שיר

ישר ירש

ריש רשי

וממשיכה המשנה ואומרת

ארבע חמש

שש אבנים

שבע בונות אלפים

מכאן ואילך

צא וחשוב

מה שאין הפה

ואין האוזן יכולה

אי איי אייי

ישנם

בתים רבים

שמגודל עניות השגתינו

אינם מובנים

ונטולי כל טעם והסבר

עניות זאת

הסתר הגלות

ובבוא אור גדול

תואר לשון הקדש

בשרשה

והשגתינו

תעשה פירות

היצירה

מתארת שלש אבנים

המנהיגות משמים

מגן דוד נפלא

שט באויר

כל בית

ממוקד

בצומת המשולשים


bottom of page