top of page
Search

רחל

ברוך השם

"Rahel"

Framed

הלימוד

רחל היא עיקר הבית

רחל אמנו

יצירת התורה על אם העיקרה שבדרך נקברה ליעקב עת צרה

תורה הוראה נוקבה עיקרה בית לחם אברה ממנה יושע מצרה

ראש חטה למד אשר הטח עד יפת תאר ויפת מראה


bottom of page