top of page
Search

יהודי

ברוך השם

אחד שנולד יהודי

נחשב ונקרא יהודי

בעולם העשיה

המעשה הוא העיקר

יהודי עושה מעשה יהודי

מודה לבורא עולם

שלא עשני גוי

יהודי

על פי שני עדים

שהם שלשה

שבת

שבת ברית תפלין

ביום השבת קדש

מעידים שני עדים

שבת ברית

בימי החול

מעידים שני עדים

ברית תפלין

שכל יהודי

מקבל גוונים רבים

פרצופיהם דעותיהם

אך העדים

אינם משתנים

שבת ברית תפלין

יש מדרגות לשבת

אך בכל מדרגה

יהודי שומר שבת

יש מדרגות לשמירת הברית

אך בכל מדרגה

יהודי שומר הברית

יש מדרגות לתפלין

אך בכל מדרגה

יהודי מניח תפלין

לקראת

שבת ברית תפלין

לכו ונלכה

כי היא

מקור הברכה


bottom of page