top of page
Search

שלום

ברוך השם

יצירה חדשה

כסלו תשע"ח

הלימוד

השלום

מחבר שניים

מחבר שני הפכים

לבנין שלם

שלום

סל קלוע בקפידה

ידית הסל דגל הלמד

עליה חקוק קב"ה

שמור וזכור

בדבור אחד

להמשיך אור הקדושה

בשני נרות לשבת

בשתי חלות לשבת

שני מיני ירק

צנון וקישוא

עושים באחת

תכלית השלום

מעט מעט

ולא די באחת

חוזר ושונה

חזרת קמץ השין

בצל

נקודה בימין השין

שום = שמו

חולם עומד

מתגלה על ואו

גרעיני הדלעת

דל עת לדעת

פדיון פדה בשלום

שים שלום

בטבעת

ממשיך שפע

השלום כתיש כתישין

לדבקים בהשם

לחם עצלות לא תאכל

תנא דבי ר' ישמעאל

למה נקרא שמן קשואים

מפני שהן קשים לגוף כחרבות

איני והכתיב

ויאמר ה' לה

שני גוים בבטנך

אל תקרי גוים אלא גיים

וא"ר יהודה אמר רב

אלו אנטונינוס ורבי

שלא פסק משלחנם

לא צנון

ולא חזרת

ולא קשואין

לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

גמרא ברכות דף נז עמוד ב

הרחבות בלימוד השלום

אמר רבי יהושע בן לוי

עתיד הקדוש ברוך הוא

להנחיל לכל צדיק וצדיק

שלש מאות ועשרה עולמות

שנאמר

להנחיל אהבי יש

ואצרתיהם אמלא - משלי ח

אמר רבי שמעון בן חלפתא

לא מצא הקדוש ברוך הוא

כלי המחזיק ברכה לישראל

אלא השלום

שנאמר

יי עז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום

(תהלים כט)

גדול השלום

שכל הברכות

כלולות בו


bottom of page