top of page
Search

שלשה מרחיבין דעתו של אדם

ברוך השם

אשה

אלף. שין. הה

הלימוד

שלשה

מרחיבין דעתו של אדם

אלו הן

דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים

גמרא ברכות דף נז עמוד ב

הדירה

היא ליבו של אדם

הכלים

הם אברי הגוף

אשה

היא נשמת האדם

הנשמה מחיה את הגוף

וכניסת הנשמה לגוף

באה בהרחבת הדעת

מימוש הרצון

בחיצוניות - הרחבת הדעת

בפנימיות - התענוג

כלים

כף - מחפרון. ניקוד הכף צירי גלגלי המחפרון. דגש הכף נקודת הפעלה

למד - מקדח ידני.ניקוד הלמד חיריק כדור

יוד - כד מים

מם סופית - סטנדר ולרגליו נעלים

מרחיבין

בפרחים

הניקוד בתופים

נון סופית פטיש


bottom of page