top of page
Search

דירה בתחתונים

ברוך השם

הלימוד

נתאוה

הקדוש ברוך הוא

להיות לו

דירה בתחתונים

ביקש בית

להתארח בו בקדושה

דוקא כאן בעולם השקר

קח לך אשה

ובנה לי בית

עשו לי משכן

ושכנתי בתוכם

גילה הבורא יתברך

אהבתו לישראל

עוזב עליונים

ובא לשכון

בתוך ישראל

אהבת הבורא

שאין לה סוף

להיות משכנו ומקומו

כל הודו והדרו לשכון

בתוך ישראל

הקדוש ברוך הוא

שוכן בתוכנו

בארבע חלקי הנשמה

העוסק בתורה קונה

ארבעה חלקי הנשמה

העוסק בפשט

קונה הנפש

ה' אחרונה בשם הויה

עלה למד והשיג יותר ברמז

מגלים לו הרוח

ו' בשם הויה

זכה עלה למד בדרש

קנה השפעת הנשמה

ה"א ראשונה בשם הויה

זכה יותר התעלה

מתנת חינם סתרי תורה

קונה נשמה לנשמה

מיוד בשם הויה

ועוד הנשמה עצמה

גנוזה נעלמה

החיה

הקדוש ברוך הוא

נתן לנו את שמו

וביקש

הודו לשמי

קראו בשמי

היושב בדד

אינו זקוק לשם

אלא שם

מחבר הזולת

חובת כל היצורים לפניך

להודות

להלל

לשבח

לפאר

לרומם

להדר

לברך

לעלה

ולקלס

ומצריך לימוד

אור הנפש

לבקש ולהתחבר

בקבר רחל

אור הנשמה

יבקש להקיץ לרנן

אצל שוכני עפר המערה

מערת המכפלה

רחוב היהודים מאיר עושה סביבה

יהודי

העוסק בתורה

הוא המקדש

כל המילים שמוציא מפיו

כשעוסק בתורה

או בתפילה

או עושה מצוה

וכל מעשה טוב

לא ימנע מלומר

"בשם כל ישראל"

ובכך עיסוקו לא רק לעצמו


bottom of page