top of page
Search

השתקפות בגביע

ברוך השם

פלא סוד גדול

לראות הפנים בעגול

איש קטן מפתיע

מביט מתוך הגביע

הלימוד

יד ימין

עשויה ככלי

לקבל בתוכה

הכוס של ברכה

זכור ושמור

בדבור של האור

ירוי שלם של זה - הב

כל כבודה - פנימה אהב

אשתו

ראשי תיבות

אדני שפתי תפתח ופי

תפילה מן הלב

אל תוך הגביע

הסולם לחלון מונח

אנא ה' - שפתי תפתח

זקן גימטריא נקבה

שיר ישר במעלות

שמן בזקן אהרן

ברכת שפע מציון

להגיד תודה

ידמע ליבי

ישמע שלחני

ישיב מזבחי

לשתות במתינות לאט

נשימה עצורה

בשמך אקרא

רוצה אותך


bottom of page