top of page
Search

ברכת הגומל

ברוך השם

הלימוד

ארבעה צריכין להודות

יורדי הים

הולכי מדברות

ומי שהיה חולה ונתרפא

ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא

גמרא ברכות נד ב

אפשר להודות

על החלצות לאחר מעשה

ואפשר להודות מראש

יורדי הים

יורדים למצוה

דגש הירידה מלמד

שיש להתעלות במצוה

והירידה לצורך עליה

בשניים יורדים

וזאת עיקר הטובה

הולכי מדברות

מצוה לעשות פירות בשניים

ומשובחת המצוה בהליכה

לך לך לטובתך ולהנאתך

מדברות לשון רבים נקבה

מדבר = רומ = מור

מד - בר - ות

החולה נדון יחיד במחלתו

דין המחלה מתעורר נוכח השקפתו

שאפשר היות האדם לבדו

וכשנזכר בפלגא דגופא

יש בכך כדי לרפאותו

אך שב נופל וטובע בחסרונו

החבוש יוצא לבדו בביתו

ביתו בית האסורים

והנהגתו להיות - יוצא זיין

ולעת עתה יצא זכות לבדו

יי' אלהי ישועתי

אימתי ישועתי

בההוא יומא

דאקדימת תושבחתא

בליליא

דהאי תושבחתא

איהו בשלימו

לסלקא יקריה דקב"ה

מתתא

ולזמרא בחדוה

דיחודא

זהר ויגש רז ב

שבח לקב"ה בלילה

הודה מראש

ותראה ישועה ביום שיאיר

נוסח ברכת הגומל

עולה לתורה ברוב עם

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם

הגומל לחיבים טובות

שגמלני טוב

הקהל עונה אחריו

מי שגמלך טוב

הוא יגמלך כל טוב סלה


bottom of page