top of page
Search

פתחי עולם

ברוך השם

הלימוד

ההיכל

ארון הקדש

ארון הברית

פתוח

עת רצון מיוחד

לכל הבקשות כולן

ספר תורה חדש

בא למקומו

בשם כל ישראל

יגיעה של כארבע שנים

באה לסיום

בכתיבת

האותיות החותמות

ולכל היד החזקה

ולכל המורא הגדול

אשר עשה משה

לעיני כל ישראל

חזק

רבי שמעון נתן נטע ע"ה

אמר תהלים כד

והקהל ענה אחריו

תפילה למשה לעלוב צפת

ר"ח ניסן תשסט

כאן התעוררתי ליצירה

והנשאו פתחי עולם

ויבוא מלך הכבוד

מי יעלה בהר השם

ומי יקום במקום קדשו

נקי כפים ובר לבב

כי הוא

על ימים יסדה

ועל נהרות יכוננה

מי זה מלך הכבוד

השם עזוז וגבור

השם גבור מלחמה

שאו שערים ראשיכם

להשם הארץ

ומלואה


bottom of page