top of page
Search

צמאה לך נפשי

ברוך השם

הלימוד

צ.מ.א.ה

צדיק מלך אדיר הויה

צמאה = 136

צמאה = נוף

מתי אבוא ואראה פני

תהלים מב ג

צמאה = סולם

אעלה את ירושלים

תהלים קלז ו

צמאה = צום

קראתי בכל לב ענני

תהלים קיט קמה

צמאה = קול

כי שמע קול תחנוני

תהלים כח ו

צמאה = ממון

אשר שם הזהב

בראשית ב יא

אותיות לך

מתארות אתר

מקדש השם

מורם גבוה

לא צמא למים

כי אם לשמע

את דברי יהוה

עמוס ח יא

הוי כל צמא

לכו למים

ישעיהו נה א

כאיל תערוג

תהלים מב א

ולא כתיב יערוג

זהר פינחס רמט א

אילת השחר

תפלה לעני כי יעטוף

תהלים קב א

כי יתעטף מבעי ליה

מאי כי יעטוף

אלא איהו עביד עטופא

לכל צלותין דעלמא

זהר בלק קצה א

אלהים

אפיקי מים

צמאה נפשי לאלהים

צמאה לך נפשי

במדבר יהודה

בארץ ציה

כמה לך בשרי


bottom of page