top of page
Search

אנוש גבר איש אדם

ברוך השם

הלימוד

הזיווג לברכה

ביום ההוא

יהיה השם אחד

ושמו אחד

זכריה יד ט

הצדיק

מלמדת השמחה

אנוש

סביון קוץ ודרדר

מגדיל פרעה

גבר

עץ נטוע

וניצן נראה בארץ

איש

נימוס גמלים נח

ופניהם אל החוץ

אדם

זכר ונקבה בהבראם

שמחים בבריתם

שחתמת בבשרם

כרובים פנים אל פנים


bottom of page