top of page
Search

מזרח

ברוך השם

הלימוד

על פי מאמר

הזהר הקדוש

לפרשת וארא כג ב

מים ימין אריה כסף דרום

אש שמאל שור זהב צפון

רוח אמצע נשר נחשת מזרח

ת ת ע נ ג

יעיר קינו

על גוזליו ירחף

שקיעה בכסא עפר מערב

ברזל

בלהה רחל זלפה לאה


bottom of page