top of page
חיפוש

אצל יוסף הצדיק בשכם

ברוך השם

חנוכה

נר שמיני "זאת חנוכה" תשע"ח

זכינו להכנס לשכם

לבקר את

יוסף הצדיק

המוסיקה

מתוף האלבום צלותנא

מילים לחן ושירה חיים מצליח

עיבודים - שמעון ביטון

Free Download

אצל הצדיק האמת

אצל הצדיק עושים ברור

אצל הצדיק לומדים שעור

איפה צדיק אי הוא זה

מחפשים בכללי בפרטי להתחבר

מבקשים חסדים לקבל ולשמר

איפה צדיק

אוי אוי צדיק

בכל אדם שמור צדיק האמת

לכל אדם שמור צדיק האמת

איפה צדיק

בא כבר צדיק

מצפים בכל יום בכל שעה שיבוא

עם כל זה אחכה לו בכל רגע שיבוא

הנה צדיק בא כבר צדיק

אחכה לו הנה צדיק

הנה צדיק

הכל מוכן לאמת שתבוא בגלוי

זה כבר זמן שתבוא הכל מוכן בגלוי

בא כבר צדיק

הנה צדיק

הנה צדיק

אוי אוי צדיק

האמת

אצל הצדיק האמת

איי איי הצדיק

איי איי האמת

אבא

הנחת יסוד לעולם שנושא את הכל

הצדיק נותן

הצדק מקבל

והצדקה היא מתנת חיים


bottom of page