top of page
Search

אצל יוסף הצדיק בשכם

ברוך השם

חנוכה

נר שמיני "זאת חנוכה" תשע"ח

זכינו להכנס לשכם

לבקר את

יוסף הצדיק

המוסיקה

עיבודים - שמעון ביטון

אצל הצדיק האמת

אצל הצדיק עושים ברור

אצל הצדיק לומדים שעור

איפה צדיק אי הוא זה

מחפשים בכללי בפרטי להתחבר

מבקשים חסדים לקבל ולשמר

איפה צדיק

אוי אוי צדיק

בכל אדם שמור צדיק האמת

לכל אדם שמור צדיק האמת

איפה צדיק

בא כבר צדיק

מצפים בכל יום בכל שעה שיבוא

עם כל זה אחכה לו בכל רגע שיבוא

הנה צדיק בא כבר צדיק

אחכה לו הנה צדיק

הנה צדיק

הכל מוכן לאמת שתבוא בגלוי

זה כבר זמן שתבוא הכל מוכן בגלוי

בא כבר צדיק

הנה צדיק

הנה צדיק

אוי אוי צדיק

האמת

אצל הצדיק האמת

איי איי הצדיק

איי איי האמת

אבא

הנחת יסוד לעולם שנושא את הכל

הצדיק נותן

הצדק מקבל

והצדקה היא מתנת חיים


bottom of page