top of page
Search

המשכן כלה למשה

ברוך השם

הלימוד

זהר פקודי רלא א

ויביאו את המשכן אל משה

אמאי ויביאו את המשכן

בגין דהא בההיא שעתא

הוה זווגא דמשה לאזדווגא

ועל דא

ויביאו את המשכן אל משה

כמה דאייתי כלה לבי חתן

בגין דהא בקדמיתא

אצטריך לאעלא

לכלה לגבי חתן

כד"א

את בתי

נתתי לאיש הזה

לאשה

דברים כב

ולבתר

איהו ייתי לגבה

דכתיב ויבא אליה

וכתיב

ויבא משה

אל אהל העדות

במדבר יז

והכא מה כתיב

ולא יכל משה

לבא אל אהל מועד

כי שכן עליו הענן

מאי טעמא

בגין דהות

איהי מתתקנא

כהאי אתתא

דאתתקנת ואתקשטת

לגבי בעלה

ובההיא שעתא

דאיהי קא מתקשטת

לא אתחזי לבעלה

לאעלה לגבה

ועל דא

ולא יכל משה

לבא אל אהל מועד

כי שכן עליו הענן

בגין כך

ויביאו את

המשכן אל משה

ועשית את הקרשים למשכן

עצי שטים עמדים

שמות כו טו

קרש אותיות שקר

שבור שקר

עשה קרש

בנה המשכן שלך

ושכנתי בתוכם

משכן אישי

זיווג

.ק.ר

אתוון דאתחזיאו

על סטרא בישא אינון

ובגין לאתקיימא

נטלי את ש בגוויהו

הוי שקר

זהר ויקרא

תרגום

ק.ר.

אותיות היפך הטוב

לקיומן

צרפו האות ש

ונמצא שקר

שעיקר

נמיכות השקר

היא באות קוף

שרגלה

יורדת

מטה מטה

חיות השקר

וכל קיומו

באות שין

שבראשו

האות ש

ביקשה להכתב

בתורה ראשונה

השיב לה בורא העולם

ש יאות את

וטב אנת

וקשוט אנת

אבל הואיל

ואתוון דזיופא

נטלין לך

למהוי עמהון

לא בעינא

בגין

דלא אתקיים שקרא

אלא אי יטלון לך

ק"ר

מכאן

מאן דבעי

למימר שקרא

יטול יסודא דקשוט

בקדמיתא

ולבתר יוקים ליה שקרא

דהא את ש

את קשוט איהו

זהר ויקרא ב ב

תרגום

המבקש

לומר שקר

יעמיד יסוד אמת בראשו

ואחר כך ישמיע דבר שקר

שהרי אות ש

אות קדושה היא

(ובזכות

תיקונה של קוף

עמידה בראש קרש

תוך שרגלה יונקת

מהרושם

שהותירה שין דשקר

ונמצא קרש בנוי שלם

שין בראשו ושין בסופו

עיקר שכינה

הוא עצמות

אור אין סוף

להמשיך שכינה

למשכן האישי

אינו מספיק העבודה

שעל פי טעם ודעת

נדרשת עבודה

שלמעלה מטעם ודעת

במעשה השטות דקדושה

ההופך שקר לקרש

כלי המלכות

בהם

ימשיך משה שכינה

הם כלי מ.ש.כ.ן

מטה שלחן כסא נר

משה

בא הביתה למשכן

וממשיך שכינה


bottom of page