top of page
חיפוש

אמת אתם

ברוך השם

הלימוד

אלפ היא קו הסיכום

לכל נפלאות החישוב

פרפראות הגימטריא

כשמגיעים לאלפ

מתחיל המניין מחדש

מפני שנגמרו האותיות

ונשמר זכרו

האלף

היא כללות הכל

האגודל הנפלאה בימין

אחד ביחידות אלפ

אחד בעשרות יוד

אחד במאות קוף

איק

אקי

יאק

יקא

קאי

קיא

אלפ גימטריא

111

ובקטנה

משלשים לקדושה

אלפ

בבנין שלש אבנים

בונות שש בתים

אפל

פלא

פאל

לאפ

לפא

אלפ

בנויה אלכסון

אמת המים

קו מפריד

מפגש חיבור

ואו עם וו

וללא המפגש

לא יתקיים פלא האלף

יוד הברית

מלמעלה ומלמטה

משלימות חיבור

וו מקבל ואו נותן

למפגש מה ובן

משתבח במילוי אלפין

האלפ

הנמסרת בואו

היא כל השבח

היא כל האור

ועוברת בשלמות

כדי לקחת עודפות

שבע ב"ן

לתקופת חיות

לא תכבה

על המזבח

חללי הלבן באלף

היו השראה לרב חכמות

ורק עם הקו האלכסוני

מתקיים הסגול

שמור לעם סגולה

ביצירה

מתואר הקו האלכסוני

הכלי חלול מוליך

משקה וממלא

הברכה לאגם הים

המילה אמת

מזוהה עם יעקב בכיר האבות

תתן אמת ליעקב

חסד לאברהם

אשר נשבעת לאבותינו

מימי קדם

הנביא מיכה ז פסוק כ

יעקב נקרא

איש תם

ויגדלו הנערים ויהי עשו

איש ידע ציד איש שדה

ויעקב איש תם ישב אהלים

בראשית כה פסוק ז

התואר איש

הבא בסמיכות תם

מלמד על היות

איש שייך תם

כמו דוגמת

איש נעמי

איש בעלה של נעמי

והזיהוי מודגש בהסתלקותו

חסרונו מורגש בנעמי

א - מת

מצד יעקב

א - תם

מצד המקבל

יעקב נותן אלפ אמת

באהל תם

תם יקרא עכשיו

אתם

האות מ במילוי

כתובה מם

אמת ביעקב

מ פשוטה

אתם במקבל

ם סופית

אותיות אמת בולטות

אותיות אתם שקועות

זהר

שלח לך

קסג ב

בעלה

דההוא תם

ומאן איהו

א

רזא דו"ו

וכד הוו כלל

דכר ונוקבא כחדא

כדין

נטיל כל אתוון אלין

את"ם

ואיהו אמ"ת

(מיכה ז כ)

תתן אמת ליעקב

חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם

כלל דכר ונוקבא

כחדא

שלימו דכלא


bottom of page