top of page
Search

בהעלותך את הנרות

ברוך השם

הלימוד

מאמר הזהר

בהעלותך ממש

באדלקותך

דהא כחדא אתעביד

על ידא דכהנא

תרין פולחנין דאינון

קשורא חדא

ומאן אינון

שמן וקטרת

כדכתיב

שמן וקטרת ישמח לב

ומתק רעהו מעצת נפש

( משלי כז ט )

דכתיב

והקטיר עליו אהרן וגו

קטרת סמים בבקר בבקר

בהיטיבו את הנרת יקטירנה

( שמות ל ז)

וכתיב

ובהעלות אהרן את הנרות

בין הערביים יקטירנה

קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם

(שמות ל ח)

מאי שנא הכא בהטיבו

ומאי שנא התם ובהעלות

אמר ר' יהודה

כלא חדא מילה

רבי יוסי אמר

בהטיבו

כד"א

ישקני מנשיקות פיהו

כי טובים דודיך מיין

(שיר השירים א ב)

טובים רווי חמרא

כד"א

כי עשה נעשה

את כל הדבר אשר יצא מפינו

לקטר למלכת השמים

והסיך לה נסכים

כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו

בערי יהודה ובחצות ירושלם

ונשבע לחם ונהיה טובים

ורעה לא ראינו

( ירמיהו מד יז )

ר' יהודה אמר

הטבה ממש

כד"א

כל ימי עני רעים

וטוב לב משתה תמיד

(משלי טו טו)

ובהעלות

דהא בזמנא

דאשתקיין ואתרויין

משקיו דנחלא

כדין עלאין עלויא וברכן

(ס"א עלאין ותתאין)

אשתכחו בכלהו

וחדו בכלא

וע"ד ובהעלות

רבי אחא אמר

בשעתא דעמיקא דכלא נהיר

(ס"א דסתימא דכלא נהיר)

נהיר בנחלא ונחלא נגיד

(ס"א נהיר)

בארח מישר

לאשקאה כלא

כדין כתיב

בהעלות

(נ"א בהטיבו)

בגין דהא

מעומקא דכלא נפקי

בהעלות

דאתי

מסטרא עלאה דעמיקא

(ס"א דסתימא)

דכלא אקרי מחשבה

וכלא חד מילה

וכדין

כנ"י אתברכא

וברכאן אשתכחו

בכלהו עלמין:


bottom of page