top of page
Search

עצי השדה ימחאו כף

ברוך השם

העצים

מוחאים כפיים

חמשה עצים

חמשת חלקי

הנשמה

לכל עץ

בשמים

צהר חלון

טובה מאירה

כל עץ נכתב

בשתי זרועות - לאות עין

ושתים לצדיק

כפות האמצע פנימה

וכפות החוץ למפגש

עם עץ שכן

מנותר כפות

בלא כף הדמיון

תופ פות

חמשה

שיושבין ועוסקין בתורה

שכינה שרויה ביניהם

מסכת אבות פרק ג משנה ו

שנאמר

הבונה שמים מעלתו

ואגודתו על ארץ יסדה

​הקורא למי הים

וישפכם על פני הארץ

יהוה שמו

(עמוס ט ו)

אגודתו

יד האוגד

בחמש אצבעות

במכות הטעם

מהות שלישית נפעמת

קולות השמחה

יד אחת

עזר כנגדו

יבוא

להשמיעה

ראה חיים

עם אשה אשר אהבת

כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך

תחת השמש כל ימי הבלך

כי הוא חלקך בחיים ובעמלך

אשר אתה עמל תחת השמש

קהלת ט ט

כד דינין שריין בעלמא

מסטרא דשמאלא

ימינא יהא מקרבא

זהר קרח קעח א

כל אשר תמצא ידך

לעשות בכחך עשה

כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה

בשאול אשר אתה הלך שמה

קהלת ט י

כל אשר תמצא ידך

דא שמאל

לעשות בכחך

דא הוא ימינא

יזדהר

דכל עובדוי יהון

לסטרא דימינא

ויכליל

שמאלא בימינא


שמאל תהא דוחה

וימין מתקרבת

הפסוק

בישעיהו נו יב

כי בשמחה תצאו

ובשלום תובלון

ההרים והגבעות

יפצחו לפניכם רנה

וכל עצי השדה

ימחאו כף

רשי

כי בשמחה תצאו - מן הגלות

כי = ל

למד = דע

כנסת ישראל

כל יהודי

הגלות

היא מצב נמוך

ממנו מצוה

לצאת

לעלות

הגלות= 444

ולפי

שלש אבנים

בונות שש בתים

דמת - דמות.הדימוי העצמי אשבח

דתם - הדת שלהם.חלקי אוסיף לאור

מדת - מידותי אתקן בלא אינטרס

מתד - מתודה שיטה אעמיק בגוונים

תמד - תמיד יהיו בעיני כחדשים

תדם - אגביר איפוק השתיקה לזכויות

יפוצו מעיינות חוצה

מעיינות שניים

מח, שבא

מח, שבה

בשמחה

עד שיתעורר

לבי בשמחה גדולה

לשמך הגדול באמת

עד שתתפשט

השמחה הקדושה

לתוך ידי ורגלי

עד שאזכה

להמחאת כף

ורקודין דקדושה

ועל ידי מחאת כף

ורקודין דקדושה

אזכה ברחמיך

לנשא ולהרים ולהעלות

ליקוטי תפילה מה

סכה מח ב

שמחה לששון

יהודי

עץ השדה

כי תצור אל עיר ימים רבים

להלחם עליה לתפשה

לא תשתית את עצה לנדח עליו גרזן

כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת

כי האדם עץ השדה

לבא מפניך במצור

דברים כ יט

עץ השדה

דא אקרי

אדם

דאשתמודע

עילא ותתא

עץ השדה

אילנא

רברבא תקיף

דההוא שדה

אשר ברכו יי

סומך עליה אילן

דאשתמודע

לההוא שדה תדיר

וידעו כל עצי השדה

כי אני יהוה

השפלתי עץ גבה

הגבהתי עץ שפל

הובשתי עץ לח

והפרחתי עץ יבש

אני יהוה דברתי ועשיתי

יחזקאל יז כד

עצי השדה

אלו הבריות

והפרחתי עץ יבש

זו שרה

מדרש רבה נג א


bottom of page