top of page
Search

עיבור חקוק טוב

ברוך השם

שלשה

שותפים

באדם

היצירה מתארת

הדבקת אותיות

נשמה לגוף

דעת

לקליטת

אותיות העיבור

 ברחמים

מגילת קלף 

ובה כתב אשורי

בדיו שחורה

עיבור

מחבר

אותיות נשמה וגוף

כרעיון 

שדבק בי

כתינוק 

מכוסה בבטן אמו

כאותיות בספר

שטרם פתחתי

כתורה שלמדתי

ועדיין לא השגתי

אותיות

עיבור

אחר הלידה

אותיות החומר 

יניקה

פסילת תבליט ושקע

נוכח אור וצל

חומר אחד 

מיניה וביה

הרעיון שנולד

יונק עתה

מתפתח

בתוקף טבעו

בגבול החומר

 אותיות מוחין

הסלע נכבש

באותיות רבות

 בגרות 

הבשלת המוחין

יהודי יוצא לחיים

כפי מתנת האותיות

שקיבל ואסף

*****

אותיות המוחין

ארדוף אשיג

אחלק שלל

רווח והצלחה

בעולם הזה

יש המבקש

אותיות מומחה

יש  המבקש

מוחין

."ב"ראש קטן

*

יש המבקש

ביטול במציאות

 נס האמונה

מוחין

שמעל השכל

המוחין דגדלות

בכלים רחבים  

התחדשות המוחין

מעין נובע

מתנת  

 אין סוף ברוך הוא

*

הגוף הוא החומר

האותיות הן הנשמה

הכובשת

בעיבור ויניקה

בשלמות החקיקה

נכבשו הכלים

המח - נשמה

הלב - רוח

והכבד - נפש

ראשי תיבות - מ.ל.ך

אותיות הגוף

שבת   ברית   תפילין

שואבות לתוכן

אור אותיות הנשמה

אור הנשמה

כובש חוקק

טוב הגוף

מוחין דגדלות

כוסי רוויה

איהי משיכת ליה

לגבה

כאיל תערוג

לעני כי יעטוף

שבטך ומשענתך

המה ינחמוני

הולך ומוסיף איכות

מסירות נפש

הטוב

טעמו וראו

כי טוב יהוה

אשרי הגבר יחסה בו

תהלים לד ט


bottom of page