top of page

נושא האלבום תפילה

חידוש שאפשר לדבר עם מלך 

העולם. מספר לאבא שבשמים 

במה אני אוחז ומודה לו על הכל

 

הניגון גם הוא היה לי חידוש גדול

נובע מתוכי מבקש שאשיר שהרי אינני נגן 

שירת אותיות הגמרא עם הילדים ב"חדר"

"צלותנא״ - תפילתנו

נושא האלבום לימוד 

המעלה במדרגות פשט 

בקשו פני תמיד סוד השם ליראיו

בכל דרכיך דעהו פנימיות קבלה וחסידות

סדר השתלשלות דרך עשר הספירות

מן השמים אל תוך הגוף ומבשרי אחזה אלוה

 

אות נקראת אבן ומילה בית

"שלש אבנים" מתוך "ספר יצירה"

 

עץ אחד

נושא האלבום פשוט

להניח לזולת ליקרו וללמד זכותו

בכך יוכל להתרכז בעצמו בלבד

יבנה סולם אישי בו יבקש לטפס בטוב

במתנות שקבל יעסוק ויקדיש כל חייו

תקוות היחיד אמת ואמונה 

וטעם החיים בגעגועים אל המלך 

 

"עץ אחד" - ברכת הנביאים לאחדות ישראל

משיח איכה

נושא האלבום יהודי

בתוך כל העבודה והמניעות 

להבין מה כל העסק הזה ולאן 

סגנון החיים והשגרה עשויים להאטה

אך זיכוך הגוף שייך ליגיעה בהתמדה רצוא ושוב

בעבודת אש תמיד תוקד על המזבח 

עד שהגוף יחזיק הרבה מתוך הנשמה - כי זה כל האדם

 

"משיח איכה" - ישאל עצמו היכן אני אוחז

Please reload

bottom of page