top of page
Search

לכל איש יש שם

ברוך השם

השיר של זלדה

עוסק באיש ובשמו

שהנהגתיו נתנו לו שם

ושמו גורם הנהגותיו

ביצירה לקחתי המימרא

למקום הלב היהודי

שם נבנה האלהים הפרטי

שהזולת לא יכיר לעולם

המילה לכל

מלמדת על הכלל

השם אחד ושמו אחד

לכל היהודים

כל ישראל

חק וזמן נתן להם

ליהודים

שלא ישנו את תפקידם

ששים ושמחים

לעשות רצון קונם

פועל אמת שפעולתו אמת

לכל = פ

שכחם בפיהם

תפילה ולימוד

התואר איש

מלמד על איכות הזיווג

איש הוא שבח הטובה

שעלה ממדרגת גבר ואנוש

אלא שאיש רחוק

מבת זוג שלמה

וצריך למדרגת

אדם

כנוסק ממריא

מעולם הבריאה

לאצילות

משה

נקרא איש

על שפרש

ומדבר בשכינא

אינו בגדר אדם

הבונה עדי עד

ושכנתי בתוכם

איש ישא שיא אשי יאש שאי

א ש ה

פיה פתחה בחכמה

בכח מה

כח אדם

כאניות סוחר

ממר חק

תביא לחמה

יש הבינה א יש

לזאת יקרא אשה

כי מאיש

לקחה זאת

הנצו הרמונים נתנו ריח

שמתני מרכבות שנאן

עורי צפון ובואי תימן

יין הרקח עסיס ארגמן

בינה ומלכות

והיה יהוה למלך

על כל הארץ

בינה ביהנ בנהי בניה בהינ בהני

יבהנ יבנה יהנב יהבנ ינבה ינהב

נהבי נהיב ניבה ניהב נבהי נביה

הניב הנבי הבינ הבני הינב היבנ

לב היהודי הוא השם

בית המקדש הפרטי

מלא איכויות היחיד

ואין אותיות יכולות

להחצינו

השם

עומקים חבוים

ומי שומע

מי יודע לשמוע

ומי רוצה לשמוע בכלל

השם השומע לי

הכל יכול שלי

הבלתי בעל גבול שלי

האוהב אותי

ללא תנאי וסיבה

המקבל אותי

בכל מצב

רוח השם בלב

ערוץ יהודי ישיר

ישראל

ישר אל

ככל שידבר עמו

ישחק

הערלה הדקה שבלב

וישיג ליבי אומר לי

וודאי

לכל איש יש שם

לתודה

הלל ושבח

אזמרה לאלוהי

בעודי

אשרינו מה טוב חלקנו

ומה נעים גורלנו

עד המיטב

כל הנשמה תהלל יה הללויה

נשמת כל חי תברך את שמך

יהוה אלהינו


bottom of page