top of page
Search

אלף דם

ברוך השם

ביצירה

ארבע מילים

נקראות אופקית

אמר

לוח

הלמ

אדם

ועוד שלש מילים נקראות אנכית

א מ ר

ל ו ח

ה ל מ

א ד ם

בתחילת העבודה התרכזתי במפגש א

ל

ה

א ד ם

א מציינת את הנפש האלקית

דם מציין את הנפש הבהמית

מפגש המילים אלהא אדם

נתנו לי תחושה של חידה מאתגרת

המבקשת להשלים שש אותיות חסרות

כך שהטקסט יהא קריא ומרתק בכל צרוף

החיפוש לקח שנים

כל הצרופים היו מענינים

אך תמיד היתה תחושה

שלא די שטרם מיציתי החיפוש

חיפשתי צרוף שערכו הכולל

גדול מסכום מרכיביו

ומשמעותו רחבה מפשט הכתוב

ואז זה בא

והודיתי לקדוש ברוך הוא נפעם

על ההארה הגדולה במימרא

אלהים מוליד רחמים

נזכרתי בשאלת משה רבינו לקדוש ברוך הוא

מה שמך - והתשובה כגודל השאלה

לפי מעשי אני נקרא

ואין שמך אלא רחמים

לומר שכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא

כל צרופי שמותיו וכל כוונת שמותיו ופעולותיו

נועדו כדי לעורר עלינו רחמים רבים

שיסייעו לנו בשליחותו עשה טוב

אלהא הוא שם מתאים ליצירה

אך בדרך כלל מוכר יותר השם אלהים

גימ' 86 כוס - שם כלי - אבי אבות הכלים כלם

תפקיד הכלי להחזיק תוכן שבלעדי הכלי

יהא תוכנו מתפזר או חסר הגדרה

הכלי מסייע לתוכנו להבשיל שלם

כפי הגדרת הבורא לתכלית רצונו

אלהא = הבל הלב להב לבה בלה בהל

מiלד הוא מצוי ראשון

והוא ממציא כל הנמצא

וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה ביניהם

לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו

ואם יעלה על הדעת

שהוא אינו מצוי

אין דבר אחר יכול להימצאות

ואם יעלה על הדעת

שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים

הוא לבדו יהיה מצוי

ולא ייבטל הוא לביטולם

שכל הנמצאים צריכין לו

והוא ברוך הוא אינו צריך להם

ולא לאחד מהם

מולד גימ' פ נקבה מלכות. תוספת י' הזכר גימ' צ

צדיק זכור ושמור בדבור אחד בארבעה משתנים

ותולדות בהתאם

רחמם

רחם שלהם אני

שעשו לי את רחמם מקדש

שאבוא באמונתם ושכנתי בתוכם

רחם החיים ברחמים רבים

רמח מצות אמונה אברים

אש מים רוח

ראשי תיבות שלשת היסודות

שנאמרו יחדיו בעשרה מאמרות

צורפו ביסוד העפר והיה העולם

לוח גימט' 44 מד חול לאברהם אבינו

"כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך

ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים

וירש זרעך את שער איביו" - בראשית וירא כב פסוק יז

ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים

וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת - שמות תשא לד פסוק א

לוח ועוד לוח שפסל משה רבינו

הראהו מתוך אהלו ואמר לו הפסולת יהיה שלך

משם מפסלת הלוחות נתעשר משה הרבה - מתוך רשי על הפסוק

והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא - בראשית חיי שרה כד פסוק כא

שני צמידים על ידיה - רמז לשני לוחות מצומדות - רשי

הלמ המל מהל מלה להמ למה

שלשת האבנים בששת הבתים

מורות על שמירת הברית שכרת וצוה

הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ואותנו

הולם - ויחזק חרש את צרף

מחליק פטיש את הולם פעם

אמר לדבק טוב הוא

ויחזקהו במסמרים לא ימוט - ישעיהו מא פסוק ז

המול - זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם

ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר - בראשית לך לך יז פסוק י'

מהול - כספך היה לסיגים סבאך מהול במים - ישעיהו א פסוק כב

מלה - כי אין מלה בלשוני

הן יהוה ידעת כלה - תהלים קלט פסוק ד

להם - ציוה ישראל קדושים

למה - נותן טעם

אדם הוא מדרגת הזוג הקדוש

המתעלה בקדושת השלם יחדיו

זוכר ושומר תכלית הבריאה

נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

פנים אל פנים אדבר בו

אתה אחד ושמך אחד

יכירו בניך וידעו

כי מאתך היא מנוחתם

ועל מנוחתם יקדישו את שמך


bottom of page