top of page
Search

אברהם הר יצחק שדה יעקב בית

ברוך השם

זכות

האבות הקדושים

תעמוד לנו

הלימוד

השם יתברך

מתגלה אלינו

במקום

אברהם יצחק

היום יהוה יראה - וישא עיניו וירא

יעקב

אשר דבר אתו

מקום הגילוי

זכה לשמות

בפסוקים

אברהם

קרא למקום הר

"ויקרא אברהם שם המקום ההוא

יהוה יראה אשר יאמר

היום בהר יהוה יראה"

בראשית כב פסוק יד

יצחק

קרא למקום שדה

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב

וישא עיניו וירא והנה גמלים באים"

בראשית כד פסוק סג

יעקב

קרא למקום בית

"ויקרא יעקב את שם המקום

אשר דבר אתו שם אלהים

בית אל"

בראשית לה פסוק טו

אברהם ויעקב - קוראים שם למקום

יצחק - יוצא למקום

והכל בא הביתה

שמור על מקומו

לשלום

תפילות האבות תקנום

שחרית בהר אברהם

מנחה בשדה יצחק

ערבית יעקב בשמים

ישעיה פרק ב פסוק ג

והלכו עמים רבים ואמרו

לכו ונעלה אל הר יהוה

אל בית אלהי יעקב

וירנו מדרכיו

ונלכה בארחתיו

כי מציון תצא

תורה ודבר יהוה מירושלם

רשי - לפי שהוא קראו בית אל

לפיכך יקרא על שמו

אבל אברהם קראו בהר ה' יראה

יצחק קראו שדה לשוח בשדה

בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה

ישעיה פרק ב פסוק ה

יעקב

בכיר האבות

בריח התיכון מן הקצה אל הקצה

מחבר שני הפכים

מים ואש

ביסוד הרוח

הוא החותם

ועליו

גמר מלאכה

עיקר בית

בשמחה = מחשבה

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם

מיכה פרק ז פסוק כ


bottom of page