top of page
Search

מקוה הארי הקדוש צפת

ברוך השם

המקוה

היה לי

המקום

הקרוב ביותר

זעקה במים

שאיש לא ישמע

מקום

שלשה

שכל הגוף

כמו סוכה

רחם שסוכין ביפיה

הבית ברחוב הארי

מקום קדוש

לדור ישרים

הלימוד

אמר רבי עקיבע

אשריכם ישראל

לפני מי אתם מטהרין

ומי מטהר אתכם

אביכם שבשמים

שנאמר יחזקאל לו

וזרקתי עליכם

מים טהורים

וטהרתם

ואומר ירמיה יז

מקוה ישראל יי'

מה מקוה

מטהר את הטמאים

אף הקדוש ברוך הוא

מטהר את ישראל

משנה יומא פרק ח משנה ט

בית הכנסת הארי הספרדי

המקוה

הוא השם יתברך בעצמו

מקוה הוא מקום להודות על הכל

מקוה הוא מקום מודה ומתודה

מקוה קר

מדרגה

ימסור נפשו

לתוך השם יתברך

וידע להבין מים רבים

אחרי טבילה

שפיות

התחדשו המקיפים

האור המקיף כובש

מדרגות רבות

מבית הכנסת

עד המקוה

מסופר שהארי הקדוש

ביקש מתלמידיו לחפור

המים שנבעו

היו לבריכת המקוה

עם השנים

בא המבנה הידוע

הטובל במקוה הארי

זוכה למתנות הרבה

מובטח

שיזכה לעשות

תשובה שלמה

טרם צאתו מהעולם הזה

מעיין נובע.

המקוה המשובח והמומלץ ביותר.

המים זורמים כל השנה

צלולים ומותירים

רושם עז על הטובל.

הבא ראשונה לטבילה

באשמורת הבקר

עוד לפני עמוד השחר

ימצא המים צלולים מחכים

מעניקים לבושם

ליהודי העולה לתפילה

בהנץ החמה

יש האוספים

מים קדושים

מתוך המעיין

כדי להביא מזור לנזקקים

ציון הארי הקדוש

בית החיים העתיק בצפת

סמוך לו נמצא המקוה


bottom of page