top of page
Search

תורה עבודה וגמילות חסדים

"Torah Avoda Gmah"

Not framed

הלימוד

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה

הוא היה אומר

על שלשה דברים העולם עומד

על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

פרקי אבות פרק א משנה ב

שלשה קוים בעבודת האדם

ימין גמילות חסדים

שמאל עבודה תפילה

אמצע תורה

שלשת הקוים

הם מהות אחת

נתינה ועשיה נוכח השם

בכל ענין

יש שמטבעו נוטה לקו אחד

ישתדל יעשה בקוים שאינו

ובכך יחפש את האיזון

אתגר שאינו נגמר

אבי אבות גומלי החסדים

הוא אברהם אבינו

שביקש לתת לכולם

כחשכה כאורה

לראויים ולמי שאינם ראויים

בכלים ובלתם

ובלבד ששפע גדול יגיע לכולם

התורה נמצאת בקו האמצע

מחברת הכל וכוללת הכל

קו האמצע שייך ביעקב בחיר האבות

יסוד הרוח שאין בלתו מחבר בין שני הפכים. קו השלום.

דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום

עבודה היא תפילה.

יצחק מקומו בשמאל האש

ויצא יצחק לשוח בשדה היא המנחה בגבורה

לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה

שבה נענה אליהו בכרמל

Directly with the artist


bottom of page