top of page
Search

יתגדל ויתקדש שמיה רבא

ברוך השם

"Itgadal Veitkadash Sheme Raba"

Framed

הלימוד

הקדיש

הוא לימוד זכות לנשמה

בית דין של מעלה מקילים בדין למשמע הקדיש

ודנים את הנשמה לכף זכות

הקדיש הוא כמו מתן צדקה לנשמה

מתנה שמעלה ומצילה את הנשמה

כל אחד ואחד מהשומעים הקדיש

מקבל כח ומתגבר לעצמו

מעצם עלית הנשמה

יתגדל ויתקדש שמיה רבא

זאת בקשת כל יהודי

hanging hook שהבורא יתברך יוסיף ויתגלה בעולם


שגדולתו וקדושתו תהא גלויה ועצומה כל כך

עד שהעולם כולו

כל בני האדם וכל הבריאה כולה

תתנהג בהתאם לרצונו

והתגדלתי והתקדשתי

ונודעתי לעיני גוים רבים

וידעו כי אני יהוה

יחזקאל לט פסוק כג

Directly with the artistd


bottom of page