top of page
Search

פותח אל האור - סוגר על החשך

יצירות תאומות משנת 1977

"Open for the light"

"Closing on Darkness"


Framed - front covered with Matt Glass

הלימוד הלימוד

עשה טוב סור מרע

בקש את האור התרחק מהיפך הטוב

חפש את השלום רדוף את השלום

ונשאלת השאלה

מדוע מתבקש הטוב

ובשכל אנושי

אינו ודאי

החשיבה תלויה

בחקיקה שבלב

שנולדנו

לתכלית הטוב דוד אומר לשאול

"כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע

וידי לא תהיה בך" - שמואל א כד יד

הרקע

דוד עם לוחמיו

נמצאים בירכתי מערה

במדבר עין גדי

שאול מחפש אחריו

ועמו שלשת אלפים איש בחור

שאול לבדו קרב למערה

אנשי דוד מבקשים עשיה

דוד קם

וכרת כנף מעיל המלך

אפשר שדוד עושה המעשה

מכח דרישת פקודיו

וישסע דוד את אנשיו בדברים

פייס ית גברוהי בפתגמיא

ולא נתנם לקום אל שאול וקודם שדחה אותם

"ויך לב דוד אתו" - שמואל א כד ו'

לב דוד מלא חרטה

Contact__________________________________

Directly with the artist

שאול קם מהמערה

וילך בדרך

דוד יצא מן המערה

ויקרא אחרי שאול - אדני המלך

ויקד דוד אפים ארצה וישתחו

אבי ראה

ידי לא תהיה בך שאול משיב

הקולך זה בני דוד

וישא שאול קלו ויבך

צדיק אתה ממני

משל הקדמוני מלמדנו

שחיי הנשמה בגוף

הם קטע קצוב בזמן

קדמו לו מערכות חיים רבות

המערכה העכשוית

היא המשך ותוצאה

ולצורך בנין ונסיקה

דרושה הכנעה

וביטול

לכן אומר דוד

מרשעים יצא רשע

אין טוב במעשה הרשע

מעשה הרשע

רק מטה את משל הקדמוני

משבש התכנית האלוקית

שהוכנה לניקוי והשלמה הסופג מעשה הרשע

זוכה לדברים הרבה

אם מדובר ברשע

הספיגה וההכנעה

יביאו לכפרת עוונות

וחשבון הרשע הסופג

יקטן מאד

ובכך יש לו להודות

לרשע המכה המייסר

אם מדובר ביהודי

שכבר התכפר לו הרבה

ישמע בזיונו וידום

ויהיו חייו נכונים
bottom of page