top of page
Search

איש היד

"Hand Man"

Not Framed

הלימוד

הולך במדבר

נוכח הקשיים

הנסיונות והאתגרים

מדדה על מקלו

אצבעות קפוצות

לכספו

מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים - שיר השירים - פרק ז פסוק ז

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב

חמוקי ירכיך כמו חלאים

מעשה ידי אמן - שיר השירים - פרק ז פסוק ב

ראשו יכין מבקש

לעלות זכויות התמיד

גבוה מעל גבוה

חולם לבועז

Contact__________________________________

Directly with the artist


bottom of page