top of page
Search

בדרך לעקידה

Price $1800 "Going on Akeidah"

Not Framed

הלימוד

העקדה

היא הנסיון העשירי והחשוב

בנסיונות שניסה הקדוש ברוך הוא

את אברהם בתוך כך אפשר לשאול

האם היה זה נסיון קשה לאברהם

או שכל הנסיון

הוא נסיונו של יצחק דוקא

שמסר נפשו על הגיונות אביו

יצחק בן 37 שנים בעקידה

ובקל יוכל לדחות את אברהם

אלא שיצחק

מוסר נפשו במדריגה

שרק יצחק יכול להשיגה

ומבקש מאביו

שיקשור היטב

כדי שלא יוכל לזוז

בשעת השחיטה

שאם יזוז שלא ברצונו

מצד תגובת הגוף

אפשר שיהא הקרבן פסול

ואז יחשב לאברהם

שלא יצא

ולשאלת למי הנסיון

אפשר להתבונן במשנה קידושין

בה כתוב "האישה נקנית"

הגמרא

מבססת הלשון

ודוחה "האיש קונה"

שיש בו ח"ו אפילו בעל כורחה

"תנא האישה נקנית

דמדעתה אין

שלא מדעתה לא"

העקידה

מדעת יצחק אין

שלא מדעת יצחק לא

ישמעאל ואליעזר

נשארים על פי טבע מאחור

יושבים להם עם החומר

לעולם לא יזכו להבין

משמעות נלכה

ולא ידעו

שאפשר להגיע עד כה

ויהיו משתאים

פשר תכלית הדבקים בהשם

אברהם ויצחק האומרים

נשתחוה ונשובה

משהעלה את האיל

לעלה תחת בנו

קורא המלאך שנית מן השמים ואומר

יען אשר עשית את הדבר הזה

ולא חשכת את בנך את יחידך

לא השארת חשך בנך

הבאת נתת לבנך

הארת את יחידך

באהבתך אשר אהבת

ויהיו חיי שרה

כיון דאתעקד יצחק

מיתת שרה

מיומא דאתייליד יצחק

עד שעתא דאתעקד

אינון הוו חיי שרה

ודאי

כחושבן ויהיו

בגימטריא תלתין ושבע שנין

מתאתיליד יצחק עד דאתעקד

לומר אל תקרי בניך

אלא אמור בוניך

Contact__________________________________ Directly with the artist


bottom of page