top of page
Search

נפשנו כצפור

"Our Soul like a bird"

Not Framed

הלימוד

היצירה מתארת

פרק בשיר המעלות תהלים קכד

חז"ל לימדונו

שכל הדברים הלא רצויים מתרחשים

עת אשר שלט האדם באדם לרע לו קהלת ח ט'.

לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם

אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו תהלים קכד

יוסף ודוד

מעצבים המודל הגבוה

הנכון והקשה לישום

יוסף

על יוסף אמרו אחיו

לכו ונהרגהו

ובעצת יהודה הוחלט

לכו ונמכרנו

וימכרו את יוסף בראשית לז

כששבו ממערת המכפלה

אמרו האחים ליוסף

אביך צוה לפני מותו

אנא שא נא פשע אחיך

ויבך יוסף בדברם אליו בראשית נ

דוד

בהמשך לכבשת הרש מתנבא נתן

הנני מקים עליך רעה מביתך שמואל ב יב

כשמלך אבשלום בחברון

אמר דוד קומו ונברחה שמואל ב טו

שמעי בן גרא

יצא יצוא ומקלל

ויסקל באבנים את דוד שמואל ב טז

אומר אבישי לדוד

אעברה נא ואסירה את ראשו

משיב יוסף לאחיו

אל תיראו כי

התחת אלהים אני

ואתם חשבתם עלי רעה

אלהים חשבה לטבה

אני אכלכל אתכם

וינחם אותם

וידבר על לבם בראשית נ

משיב דוד לאבישי

יהוה אמר לו קלל

הנחו לו ויקלל

כי אמר לו יהוה

אולי יראה יהוה בעיני

והשיב לי טובה תחת קללתו שמואל ב טז

היצירה מתארת

צפור הנמלטת מכלי

הצף על מים זדונים

ליוסף ולדוד

נסיונות מיד הזולת

בעלי דין קשה

גם יוסף וגם דוד

תולים הנסיון בהשם

ואינם רואים אשמה בזולת

שניהם מבינים

שהשם מפעיל הזולת

ומוליך עליהם

גבורות קשות

לטובתם

ובשעת הנסיון

בקשו כח

לעמוד בנסיון מיוסף אנו למדים

אלהים חשבה לטבה

ומוסיף וגומל לחייבים טובות

מדוד אנו למדים

יהוה אמר לו קלל

הסופג בזיונו כפרת עוונות

ספר של בינונים מתאר

התעוררות הלב למחשבה רעה

המחשבה מבקשת לעלות למח

אם מצליחה

ומתחיל דיון

נחשב לרשע

הנכון והמתבקש

שעם התעוררות המחשבה הרעה

יתעורר כח הטוב שביהודי

וידחה ויבטל מחשבת הרעה

יהודי שמכיר ופועל

לדחות הרע מליבו ומצליח

נקרא בינוני

מיותר לציין שלעולם

לא יגיע לדיבור רע

וכל שכן למעשה רע

ואם מעד יעשה תשובה

העולם איננו הפקר

והקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל

בהשגחה פרטית מלאה

טראכט גוט זיין גוט

השגחה פרטית

לצורך רוממות הטוב

רווח והצלה ליהודים

שהם חלק אלוה ממש

והמים הזדונים

מעשה בלעם שאמר

פעמים שאין הכל גלוי לפניו

אין דעתו שוה עליו

אף אני אראה עת

שאוכל לקלל ולא יבין - רשי בלק כב ט

בינו בערים בעם

וכסילים מתי תשכילו

הנטע אזן הלא ישמע

אם יצר עין הלא יביט - תהלים צ

עשה האלהים את האדם ישר

והמה ביקשו חשבונות רבים קהלת ח כט

חסיד אמיתי

סימנו שאינו יודע חשבון

וסלח טרם שהתבקש לסלוח

בצוואת דוד לשלמה

נמצא החשבון לשמעי

והטעם שדוד אינו אדם פרטי

וכבוד המלך אינו נמחל

ביוסף החשבון קשה בהרבה

דרך עשרה הרוגי מלכות

ושמחתי בכתוב בעמק המלך

וכל כך פשט

ואת הסוד

לא הזכרתי


bottom of page