top of page
Search

דבק טוב

ברוך השם

"THE BEST GLUE"

בהמשך לפרשת לך לך והפטרה "דבק טוב" בישעיהו מ.

הלימוד

איש את רעהו יעזרו

ולאחיו יאמר חזק - ישעיה מא פסוק ו

ויחזק חרש את צרף

מחליק פטיש את הולם פעם

אומר לדבק

טוב הוא

ויחזקהו במסמרים

לא ימוט - ישעיה מא פסוק ז

הדבק

הוא המחבר

בין שניים

יש דבקים שיוצרים חיבור

אך בפועל אפשר

לזהות שלשה מרכיבים

ויש דבקים שממיסים ונעלמים

אך יוצרים חיבור הלחמה בין שניים

עד שהפכו לגוף אחד הנביא מלמד

שאף אם נאמר "דבק טוב הוא"

עצה טובה היא "ויחזקהו במסמרים"

כדי שהחיבור יחקק פעמיים

והטעם "לא ימוט"

אף שהדבק טוב

יש מצב של עייפות החומר

ורפיון חיבור השניים אפשרי

אף שלא נראה

ולא בזמן הקרוב

תפקיד המסמרים

חיבור וודאי

בפעולה חודרת

מעצימה ההדבקה

אברהם חפר בארות

וכדי לוודא ולקיים "לא ימוט"

נדרש יצחק לחפרם שנית

בכניסת אברם לארץ כנען

בונה מזבח ליהוה הנראה אליו

ומיד אח"כ בהמשך

בונה מזבח שני

ובו לא כתוב הנראה אליו

יפה נוף תחילה

ונדרש מתבקש

לעין לא ראתה

קבר רחל

ומערת המכפלה

מסופר על רבי דוד מלעלוב

שיצא רגלי בדרכו ליזאנסק

ביער איבד את דרכו

עמד בוכה

מישהו הופיע ושאל

מדוע תבכה

השיב לו איבדתי דרכי

החשך יורד וחיות רעות ביער

צעדו יחדיו

בקצה היער התגלו

בתיה הראשונים ש העיר

טרם פרידה

ביקש לצייד את רבי דוד

בשתי עצות שיעמדו לו

תמיד

האחת

בהכנת הדבקה

לשני גזירי עץ

נכון ללטש הבליטות

המרחיקות המבדילות

את שני החלקים זה מזה

כאשר שטח ההדבקה

יהיה נקי וחלק

המגע יהיה רחב

והדבק יפעל בחיבור טוב

השניה

לעולם אין לראות

חסרונות ובליטות הזולת

ויש להחליק ולהתקין עצמי

מתאים לחיבור וודאי


bottom of page