top of page
אלהים
וכל עצי השדה ימחאו כף.125
שקר הסוס לתשועה 120
אדם איש גבר אנוש
הבדלה 121
כסא אקרא
ימינך פשוטה לקבל שבים
שתי אותות ליהודי
כנור דוד
יתגדל ויתקדש שמיה רבא
אמת אתם.124
וזאת התורה
בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה
ממזרח שמש עד מבואו
זוג
צמאה לך נפשי כאיל תערוג
קבלה
אורות וכלים
לכל איש יש שם
לשם יחוד קדוש ברוך הוא ושכינתיה
שלשה מרחיבין דעתו של אדם
שערי דמעה לא ננעלו
ארבעה צריכים להודות הגומל
והנשאו פתחי עולם
ועלו מושיעים בהר ציון
אשה היא הלחם
שמע ישראל
ענני
כסא דוד בחומת ירושלים
השתקפות בגביע

ברוך השם
Canvas Print 
להזמנה 058-430-9916

גשר יהוה
חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
בית
בהעלותך את הנרות
אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו
85 קרש למשכן
70 מלכות פה תורה שבעל פה
83 ארבע ערים
60 בית יעקב
את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח
ישמחו השמים ותגל הארץ
קוה אל השם
69 עץ
73 אור ועוד אור ואהבת
א.דם
בית הכנסת  דורטמונט
תיקון הכללי
75 ישראל מלאין זכויות כרימון
76 דירה בתחתונים
65 הנר והשמש
72   ומפתחות החיצונות לא מסרו לו
71 הר שדה ובית
Water Path

 ברוך השם

יתרון הציור מהמצלמה

ציור האור הגנוז

אור החיים

 ציור יוצר צורי

    

רחל
תפילת שמונה עשרה
נשר על גג
נר לרגלי דברך
זבולן ויששכר
מקוה הארי הקדוש בצפת
מערת הצדיק
הגבהה
רחוב כנסת ישראל
הולכים לשמוע קידוש
כתר לקידוש
ממית עצמו עליה
ברחמים תשוב
קרון החיים
יהודי
אריה יהודה
בדרך לעקידה
כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף
דלתות שערי מזרח
אחכה לו
נפשנו כצפור
שלישי יבנה
סמך במילוי
עלית קיר
כלים ריקים אל תמעיטי
21 שויתי
דבק טוב
בית הכנסת פסגת העולם
בית הלחמי
אותיות החקיקה
על התורה העבודה וגמילות חסדים
שלש אבנים בונות שש בתים
ניצוץ
לאה
Simply close

ברוך השם
היה מכוסה ממני
וישבתי עצמי
 להבין
מה יהוה צייר
במכחול שלי

תשורה לשושנה זלצהאור ע"ה
ההיכל
מרגיש
בית הורי
מודה אני לפניך מלך חי וקיים
צפור גבהה מאד
סוס עץ
התעלות
על ימינו תשיר בגינו
ויוצא ישראל מתוכם
מילוט
אור מקיף
להיות לי אחד
בית בהר
פרה אדומה
פינה
ההיכל הקטן
איש היד
סובב בעולם
סוגר על החושך
פותח אל האור
Country Side

  ברוך השם  

הדפס שני מידתי 

חינם. בשמחה 

יי' חפץ למען צדקו 

יגדיל תורה ויאדיר

 

bottom of page